ИСТОРИЈАТ

Предузеће је  основано Одлуком о измени одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „ Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград “ од стране Скупштине општине Босилеград бр.06- 642/2016 од 21.11.2016. године под називом: Јавно предузеће „ Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“ .Оснивањем Јавног предузећа општина Босилеград је обезбедила услове за трајно обављање послова:

 • изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења, развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима од интереса за општину,
 • одржавања јавног осветљења на територији општине  Босилеград,
 • уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта.

Своје задатке у оквиру делатности предузеће остварује као самостална организација радника, непосредно удружени у јединствено предузеће.

Оснивач Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“ је: Општина Босилеград са матичним бројем 07197144.

Седиште оснивача: Босилеград, улица Георги Димитрова бр.82.

Права оснивача остварује Скупштина општине.

ДЕЛАТНОСТ

У складу са горе поменутим циљевима, Одлуком о оснивању и Статутом Предузећа, дефинисано је да ЈП „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“ обавља следеће делатности:

Претежна делатност Јавног предузећа је:

 • 4211 Одржавање улица и путева- Изградња путева и аутопутева

Остале делатности Јавног предузећа су:

 • 8130    Уређење паркова и зелених површина( уређење и одржавање околине)
 • 4120    Изградња стамбених и нестамбених објеката
 • 4311    Рушење објекта
 • 7112    Инжењерске делатности и техничко саветовање
 • 4322    Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих        система.
 • 4399    Остали непоменути специфични грађевински радови
 • 4291    Израда хидротехничких објекта
 • 4321    Постављање електричних инсталација
 • 4329    Остали инсталациони радови у грађевинарству
 • 7022    Консултанске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
 • 7490    Остале стручне,научне и техничке делатности
 • 9603    Погребне и остале сродне делатности
 • 6499    Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова
 • 7022    Консалтинг и менаџмент послови
 • 6820    Изнајмљивање некретнина и управљање њима
 • 6810    Куповина и продаја некретнина
 • 3811    Скупљање отпада који није опасан
 • 4730    Трговина на мало горивом у специјализованим продавницама
 • 0812    Експлоатација шљунка, песка и каолина.

Јавно предузеће „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.